Laatst aangepast : Feb 20, 2023

Door gebruik te maken van de dienst of door op “Tuurlijk” te klikken, gaat de gebruiker ermee akkoord gebonden te zijn aan deze overeenkomst. Als u instemt met deze overeenkomst namens of ten behoeve van een bedrijf, dan verklaart en garandeert de gebruiker dat hij over de noodzakelijke bevoegdheid beschikt om in te stemmen met deze overeenkomst op grond van het bedrijf.

1. Definitie en contact

Dataworkz B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens zijn: Dataworkz B.V. Let op: Beheer Tractieweg 41 (Studio N) 3534 AP Utrecht Telefoon 06 1049 2044

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, de verwerking van uw persoonsgegevens of andere vragen hierover, kunt u een e-mail sturen naar ons kantoor via info@dataworkz.nl .

2. Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, om u te informeren over onze producten en/of diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens om te reageren op eventuele vragen en/of verzoeken van u. Persoonlijke gegevens Wij verzamelen persoonsgegevens van u op de volgende manieren: Gegevens die u ons verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot:

 • NAWTE (naam, adres, stad, telefoon, e-mail) van het individu
 • NAWTE van het bedrijf/organisatie
 • IBAN-gegevens
 • Geslacht

Gegevens die wij automatisch ontvangen:

 • Informatie van de website

3. Met wie delen wij persoonlijke gegevens?

Voor het uitvoeren van de opdracht en/of dienstverlening van ons bedrijf delen wij, indien nodig, (een deel van) uw persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Boekhoudkantoor
 • IT-(software)leveranciers

Naast het delen van gegevens met deze partijen kan de wet ons verplichten gegevens te delen met de Belastingdienst, Justitie, in het kader van een gerechtelijke procedure of met andere overheidsinstanties. Wij delen uw persoonsgegevens met partijen buiten de Europese Economische Ruimte. Dit gebeurt via de leveranciers van Dropbox en Trello. Deze leveranciers voldoen aan het EU-VS Privacy Shield Framework. Bewaring van persoonlijke gegevens Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

4. Rechten van betrokkenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten:

 • Recht op toegang
 • Recht op verwijdering (“recht om vergeten te worden”)
 • Recht op gegevensportabiliteit (overdracht van gegevens)
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde besluiten
 • Recht om bezwaar te maken
 • Recht op duidelijke informatie

Als wij uw persoonsgegevens verwerken omdat u toestemming heeft gegeven, kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken. Om uw rechten uit te oefenen kunt u een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@Dataworkz.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Direct na verwerking van uw verzoek vernietigen wij de ontvangen kopie van uw legitimatiebewijs. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

In de volgende gevallen keuren wij uw verzoek mogelijk niet goed:

 • Indien het verzoek ongegrond is;
 • Als het een verzoek betreft waar wij wettelijk niet toe verplicht zijn;
 • Indien wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben;
 • Als wij een legitiem belang hebben bij de verwerking.

5. Geautomatiseerde verwerking

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen voor u kunnen hebben. Beveiliging

Dataworkz B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij eisen van derden die namens ons uw persoonsgegevens verwerken of verwerken dat zij hetzelfde doen. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt en alleen toegestaan voor onze medewerkers en partijen op ‘need-to-know’-basis. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met nieuwe beveiligingsnormen. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dataworkz.nl .

Heeft u een klacht?

Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar ons kantoor via info@Dataworkz.nl , of u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

6. Veranderingen

Dataworkz B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij hoeven u niet vooraf te informeren. Als wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via onze website. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, de verwerking van uw persoonsgegevens of andere vragen hierover, kunt u een e-mail sturen naar ons kantoor via info@dataworkz.nl .